Information om behandling av dina personuppgifter

Vi är enligt artikel 12 i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (benämns hädanefter: GDPR) förpliktigade att informera dig om behandling av dina personuppgifter i samband med användning av vår webbplats. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på mycket stort allvar och i den här integritetspolicyn får du mer detaljerad information om behandlingen av dina personuppgifter samt om dina relaterade lagliga rättigheter.

Vi förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn med avseende på framtida förhållanden, särskilt vad gäller utveckling av webbplatsen, vid användning av ny teknik eller förändringar av rättsläget och motsvarande rättspraxis.

Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn då och då och förvara en utskrift eller kopia som referens.

Begreppsförklaringar

 • Webbplats” innebär i det följande den personuppgiftsansvariges samtliga webbsidor på https://www.holidu.se/.
 • Personuppgifter” är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer, eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Personuppgifter är därför till exempel en persons namn, e-postadress och telefonnummer, men också i förekommande fall uppgifter om intressen, hobbyer och medlemskap.
 • Behandling” avser varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter – oberoende av om sådana åtgärder utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling, ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, samt avstämning, sammanförande, begränsning, radering och förstöring.
 • Pseudonymisering” är behandling av personuppgifter på ett sätt som innebär att personuppgifterna inte längre kan tillskrivas en specifik registrerad person utan att kompletterande uppgifter används, under förutsättning att dessa kompletterande uppgifter förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Samtycke” är i det följande varje form av frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande, genom vilken den registrerade personen, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av sina personuppgifter i ett enskilt fall.
 • Google” avser hädanefter Google, LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Kan i Europa kontaktas via: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Tillämpningsområde

Integritetspolicyn gäller för alla webbsidor på https://www.holidu.se/. Den omfattar inga länkade webbplatser från andra leverantörer.

Ansvarig leverantör

Ansvarig för behandling av personuppgifter inom tillämpningsområdet för den här integritetspolicyn är:

Holidu GmbH

Riesstraße 24

80992 München

service@holidu.com

Tel: +49 (0) 89 / 215571429

Frågor om uppgiftsskydd

Om du har frågor rörande uppgiftsskydd med avseende på vårt företag och vår webbplats kan du vända dig till vårt dataskyddsombud:

Dominik Fünkner
Proliance GmbH
Friedrichstraße 22
80801 München
datenschutzbeauftragter@datenschutzexperte.de
www.datenschutzexperte.de

Säkerhet

Vi har vidtagit omfattande tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, missbruk, förlust och andra yttre störningar. Vi granskar regelbundet våra säkerhetsåtgärder och anpassar dem till den senaste tekniken.

Dina rättigheter

Du har följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter och som du kan hävda gentemot oss:

 • rätt till tillgång (artikel 15 i GDPR)
 • rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR) eller radering (artikel 17 i GDPR)
 • rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR)

· rätt att göra invändningar mot behandling (artikel 21 i GDPR)

 • rätt att återkalla samtycke (artikel 7.3 i GDPR)

· rätt att erhålla uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (” dataportabilitet”) samt rätt till vidare överföring till en annan personuppgiftsansvarig om kraven i artikel 20.1, led a), b) i GDPR gäller.

Du kan hävda dina rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i avsnittet "Ansvarig leverantör" eller kontakta det av oss utsedda dataskyddsombudet.

Du har också rätt att klaga till en tillsynsmyndighet för uppgiftsskydd rörande vår behandling av dina personuppgifter (artikel 77 i GDPR).

Användning av webbplatsen, åtkomstdata

I princip kan du använda vår webbplats i rent informationssyfte utan att avslöja din identitet. När du hämtar webbplatsens enskilda sidor i detta syfte kommer endast åtkomstuppgifter att skickas till vår webbutrymmesleverantör så att webbplatsen kan visas. Det gäller följande uppgifter:

• webbläsartyp/webbläsarversion

• operativsystem som används

• webbläsarprogramvarans språk och version

• värdnamn för åtkomstenheten

• IP-adress

• webbplats som anropet kommer från

• anropets innehåll (konkret sida)

• tid och datum för serverbegäran

• åtkomststatus/HTTP-statuskod

• referent-URL (den föregående sidan som besöktes)

• överförd datamängd

• tidsskillnad i förhållande till Greenwich Mean Time (GMT)

En tillfällig behandling av IP-adressen genom systemet är tekniskt nödvändigt för att webbplatsen ska kunna visas på din dator. Det är därför nödvändigt att lagra din IP-adress under sessionen. Därför förkortas IP-adresserna omedelbart och pseudonymiseras därmed. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR.

Åtkomstuppgifterna används inte för att identifiera enskilda användare och kombineras inte med andra datakällor. Åtkomstuppgifterna tas bort så snart syftet med behandlingen av uppgifterna har uppnåtts. Vad gäller insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen sker det till exempel när du avslutar ditt besök på webbplatsen.

IP-adresser lagras i loggfiler i syfte att säkerställa att webbplatsen fungerar korrekt. Dessutom används uppgifterna för att optimera webbplatsen och för att garantera säkerheten i våra informationstekniska system. Uppgifterna utvärderas i det här sammanhanget inte i marknadsföringssyfte. Uppgifterna raderas av princip senast efter trettio dagar. Ytterligare behandling förekommer dock i enskilda fall. I det här fallet raderas eller anonymiseras IP-adressen så att den inte längre kan associeras med den anropande klienten.

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet av webbplatsen och behandling av uppgifter i loggfiler är avgörande för webbplatsens funktion. Du kan invända mot den här behandlingen. Din rätt att invända finns av skäl som härrör från din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, och dessutom när behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Cookies

Utöver ovan nämnda åtkomstuppgifter lagras så kallade cookies i webbläsaren på den enhet som du använder när du besöker webbplatsen. Cookies är små textfiler med en nummersekvens som lagras lokalt i webbläsarens cache. Cookies blir inte en del av datorns operativsystem och kan inte köra program. De syftar till att göra webbplatsen användarvänlig. Användning av cookies kan vara nödvändigt av tekniska eller andra skäl (till exempel analys eller utvärdering av webbplatsanvändning).

a) Tekniskt nödvändiga cookies

Vissa delar av vår webbplats kräver att den anropande webbläsaren kan identifieras även efter byte av webbsida. Följande uppgifter behandlas i cookies:

• språkinställningar

• inloggningsinformation

Användaruppgifter som samlas in med tekniskt nödvändiga cookies behandlas inte för att skapa användarprofiler. Vi använder också så kallade ”sessionscookies” som lagrar ett sessions-ID med vilket olika anrop från din webbläsare kan associeras med den gemensamma sessionen. Sessionscookies är nödvändiga för användning av webbplatsen. I synnerhet kan vi använda dem för att känna igen den enhet du använder när du återvänder till webbplatsen. Vi använder dessa cookies för att känna igen dig vid senare besök på webbplatsen om du har ett konto hos oss. Annars skulle du behöva logga in på nytt vid varje besök. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Vi använder sessionscookies för att göra webbplatsen mer attraktiv och effektiv. Sessionscookies raderas så fort du loggar ut eller stänger webbläsaren.

De flesta webbläsare är förinställda att acceptera cookies automatiskt. Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas med hjälp av cookies. Din rätt att invända finns av skäl som härrör från din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, och dessutom när behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Genom att ändra webbläsarinställningarna kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen fungerar till fullo.

b) Tekniskt ej nödvändiga cookies

Dessutom använder vi cookies på webbplatsen som möjliggör analys av användarnas webbläsarbeteende. Cookies behandlar till exempel följande uppgifter:

• inmatade sökord

• frekvens av sidhämtningar

• användning av funktioner på webbplatsen.

Dessa cookies används för att göra användningen av webbplatsen mer effektiv och användarvänlig. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Tekniskt ej nödvändiga cookies tas bort automatiskt när sessionen har avslutats.

Du kan invända mot att dina personuppgifter behandlas med hjälp av cookies. Din rätt att invända finns av skäl som härrör från din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, och dessutom när behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Om du inte vill använda cookies kan du genom att ändra webbläsarinställningarna helt eller selektivt blockera lagringen av cookies eller ta bort tidigare sparade cookies. Du kan också aktivera visning av ett meddelande innan en cookie används. Om du ändrar webbläsarinställningarna för användning av cookies eller inaktiverar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

I den mån vi integrerar cookies från tredje part på vår webbplats informeras du separat om det.

c) Banner om cookies

När du besöker webbplatsen informeras du genom en informationsbanner om att cookies används med en hänvisning till den här integritetspolicyn. I samband därmed förklaras också hur du kan hindra lagring av cookies med hjälp av webbläsarinställningarna.

Kontakt med vårt företag

När du kontaktar vårt företag, till exempel via e-post eller kontaktformuläret på webbplatsen, behandlar vi personuppgifter som du lämnar för att kunna besvara din förfrågan.

Du måste ange en giltig e-postadress för att vi ska kunna behandla förfrågningar via kontaktformuläret på webbplatsen. När meddelandet skickas till oss behandlas även följande uppgifter:

• IP-adress

• tid och datum för registreringen

Rättslig grund för behandling av uppgifter är artikel 6. avsn. 1 sid. 1, led f) respektive artikel 6.1, avsn. 1 sid. 1, led b) i GDPR när kontakten avser ingående av ett avtal.

Vi behandlar personuppgifterna från indatamasken endast i syfte att hantera kontakten med dig. Vid kontakt via e-post föreligger också ett berättigat intresset för behandling av uppgifter. Övriga personuppgifter som behandlas vid överföring av information tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att upprätthålla säkerheten i våra IT-system.

Inga personuppgifter lämnas ut till tredje part i det här sammanhanget. Uppgifterna behandlas uteslutande för hantering av kontakten. Vi tar bort uppgifter som erhålls i det här sammanhanget när behandlingen inte längre är nödvändig, eller så begränsar vi behandlingen i enlighet med lagligt bindande lagringskrav.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i samband med kontaktförfrågningar. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande av eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Du har i synnerhet rätt att invända om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi framhåller i den föregående beskrivningen av funktionerna. I så fall kan behandlingen av begäran inte fortsätta. Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Behandling och delning av personuppgifter för avtalsenliga ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter om och i den utsträckning det är nödvändigt för att inleda, etablera, genomföra eller avsluta en juridisk transaktion med vårt företag. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6.1, led b) i GDPR.

Beroende på ändamålet (t.ex. avtalsförhandling) kommer personuppgifterna att blockeras eller raderas och ej vidarebehandlas, såvida vi inte på grund av ditt samtycke (t.ex. samtycke till behandling av e-postadress för utskick av e-postannonser), en avtalsenlig överenskommelse, en lagenlig fullmakt (t.ex. tillstånd att skicka direktpost) eller legitima intressen (t.ex. behållning av uppgifter för verkställighet av fordringar) har rätt till ytterligare lagring och behandling som krävs i förekommande fall.

Dina personuppgifter överförs, om:

· det är nödvändigt för att etablera, genomföra eller avsluta juridiska transaktioner med vårt företag (till exempel vid delning av uppgifter med en betalningsleverantör eller ett postorderföretag för uppfyllande av ett avtal med dig), (artikel 6.1, led b) i GDPR)

· en underleverantör eller ett ombud, som vi använder uteslutande i samband med tillhandahållande av erbjudanden eller tjänster som du har begärt, behöver dessa uppgifter (om du inte uttryckligen har fått annan information har sådana aktörer rätt att behandla uppgifterna endast i den mån det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla erbjudandet eller tjänsten)

· ett verkställbart myndighetsbeslut (artikel 6.1, led c) i GDPR) föreligger

· det finns ett verkställbart föreläggande (artikel 6.1 led c) i GDPR)

· vi är lagligen förpliktigade härtill (artikel 6.1, led c) i GDPR)

· behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade personen eller för en annan fysisk person (artikel 6.1, led d) i GDPR)

· om vi på grund av legitima faktiska intressen är auktoriserade eller till och med skyldiga att överföra uppgifterna (artikel 6.1, led f) i GDPR).

Eventuell vidare överföring av dina personuppgifter till andra personer, företag eller enheter sker inte, såvida du inte har gett ditt samtycke. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led a) i GDPR.

Behandling och överföring av personuppgifter i onlinebokningssystem

Om du vill göra en bokning i vår onlinebutik måste du uppge personuppgifter som till exempel namn, adress och e-postadress för att vi ska kunna upprätta ett avtal. Obligatorisk information som krävs för hantering av avtalet är märkt separat. Övrig information lämnas frivilligt. Vi behandlar dina personuppgifter för bokningar. Och därför vidarebefordrar vi i synnerhet betalningsuppgifter till den betalningsleverantör som du har valt och till vår bank. I samband med din bokning eller bokningsförfrågan överförs bokningsinformationen även till externa ägare av onlinebokningsmaskiner (till exempel TourOnline AG, Borsigstraße 26, 73249, Wernau ”DIRS 21”) för reglering eller upprättande av avtal. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led b) i GDPR.

De personuppgifter som behandlas i samband med din bokning eller bokningsförfrågan vidarebefordras till respektive operatör av stugan eller lägenheten.

För att förhindra att obehörig tredje part får tillgång till dina personuppgifter krypteras bokningen på webbplatsen med SSL-teknik.

Vi tar bort uppgifter som erhålls i det här sammanhanget när lagringen inte längre är nödvändig, eller så begränsar vi behandlingen i enlighet med lagligt bindande lagringskrav. På grund av tvingande handels- och skattebestämmelser är vi skyldiga att behålla din adress-, betalnings- och bokningsinformation under en tioårsperiod. Två år efter avtalets upphörande begränsar vi behandlingen till fullgörande av gällande lagstadgade krav.

Kommentarfunktion och recensioner av boenden på webbplatsen

Du kan lämna kommentarer på webbplatsen och betygsätta boenden.

När du gör inlägg behandlar vi följande personuppgifter:

 • e-postadress

· uppgivet namn.

Det finns inget krav på att du använder ditt riktiga namn, utan det står dig fritt att använda en pseudonym.

Dessutom behandlas följande uppgifter vid den tidpunkt då inlägget görs:

 • IP-adress

· tid och datum för inlägget.

När inlägget publiceras visas inte den angivna e-postadressen, utan endast det namn eller den pseudonym som du har uppgett. Ditt inlägg kommer inte att granskas innan det publiceras. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ta bort inlägg som visar sig vara olagliga.

Vi behandlar din e-postadress och ditt namn eller din pseudonym för att vid behov kunna verifiera om inlägget grundar sig på en verklig erfarenhet. Dessutom vill vi kunna kontakta dig i händelse av att ditt inlägg på webbplatsen befinns vara olagligt och kan behövas som del av försvar mot eventuella klagomål eller skadeståndskrav som kan riktas mot oss på grund av inlägg du har gjort.

Vi behandlar även din IP-adress i detta syfte. Vi tar bort IP-adressen efter en vecka. Vi behandlar din e-postadress så länge inlägget på webbplatsen finns kvar eller så länge vi är involverade i en eventuell rättslig tvist som berör inlägget.

Om du eller vi tar bort ditt inlägg behandlar vi, i ovannämnda förebyggande och säkerhetsrelaterade syfte, e-postadressen, uppgivet namn och andra frivilliga uppgifter fram till att den lagstadgade perioden har löpt ut. Vi begränsar dock behandlingen av dessa uppgifter efter sex månader.

Vi kommer inte att föra vidare uppgifterna till tredje part såvida vi inte är skyldiga att göra det enligt lag eller på anmodan av myndighet, eller om det är nödvändigt för att genomdriva våra berättigade intressen. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som du har uppgivit i den mån det finns skäl som hänför sig till din specifika situation, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du kan när som helst ta bort ditt inlägg via oss. Allt du behöver göra är att kontakta oss via e-post eller telefon via de kontaktuppgifter som finns under avsnittet "Ansvarig leverantör". Det står dig fritt att vidta åtgärder enligt avsnittet "Dina rättigheter". Om du har en reklamation ber vi ber dig dock att som första steg kontakta vårt företag.

E-postmarknadsföring

Annonser för befintliga kunder

Vi förbehåller oss rätten att i enlighet med lagstadgade krav behandla den e-postadress som du lämnat i samband med bokningen för att kunna skicka e-postmeddelanden till dig med följande typer av innehåll, under eller efter att avtalet har ingåtts, såvida du inte redan har invänt mot sådan behandling av din e-postadress:

· ytterligare intressanta erbjudanden från vårt utbud

· översikt över tänkbara fritidserbjudanden.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Vi utför den ovan nämnda behandlingen i kundvårdssyfte och för att förbättra våra tjänster. Vi tar bort dina personuppgifter om du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet. Senast dock två år efter avtalets upphörande.

Vi vill göra dig uppmärksam på att du när som helst kan avböja att få direktreklam utan att det medför andra kostnader än överföringskostnaderna enligt grundavgiften. Du har en allmän invändningsrätt utan att ange skäl (artikel 21.2 i GDPR). För att göra en invändning klickar du på länken för att avbryta prenumerationen i nyhetsbrevet eller skickar din invändning till oss via kontaktuppgifterna som anges i avsnittet "Ansvarig leverantör".

Nyhetsbrev

På webbplatsen kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev där vi regelbundet ger information om följande innehåll:

· erbjudanden från vårt utbud.

För att kunna ta emot nyhetsbrevet är det obligatoriskt att uppge följande personuppgifter.

· Giltig e-postadress.

Anmälningen till vårt nyhetsbrev sker via ett dubbelt samtyckesförfarande. När du har uppgett de obligatoriska uppgifterna skickar vi dig ett e-postmeddelande till den e-postadress som du har angett, där vi ber dig om en uttrycklig bekräftelse på anmälan till nyhetsbrevet (genom att du klickar på en bekräftelselänk). På så sätt säkerställer vi att du verkligen önskar ta emot nyhetsbrevet. Om vi inte får en bekräftelse inom 24 timmar blockerar vi informationen som överförs till oss och raderar den automatiskt senast efter en månad.

Dessutom behandlas följande uppgifter i samband med registreringen:

 • IP-adress

· tid och datum för anmälan till nyhetsbrevet

· tidpunkten då du klickade på bekräftelselänken

 • kön
 • förnamn
 • efternamn
 • e-postadress
 • bokningsdatum på Holidu
 • utcheckningsdatum
 • antal medresenärer
 • lägenhets-ID
 • domän.

Vi behandlar din IP-adress, tidpunkten för anmälan till nyhetsbrevet samt tiden för din bekräftelse. Det sker i syfte att dokumentera din anmälan till nyhetsbrevet och förhindra missbruk av dina personuppgifter. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6 avsn. 1 sid. 1 led. f) i GDPR. Vi behandlar dessa uppgifter under två år efter avtalets upphörande. Förutsatt att anmälan till nyhetsbrevet inte sker inom ramen för ett avtal behandlar vi dessa uppgifter under två år efter att användningen upphört. Vi tar bort dessa uppgifter när prenumerationen på nyhetsbrevet upphör.

Efter din bekräftelse behandlar vi mottagarens e-postadress och namn eller pseudonym för att kunna skicka vårt nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led a) i GDPR. Vi tar bort dessa uppgifter om du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av e-postadressen för mottagandet av nyhetsbrevet, antingen via meddelande till oss (se kontaktuppgifterna i avsnittet "Ansvarig leverantör/representant för leverantören i Europeiska unionen") eller genom att trycka direkt på länken för avregistrering i nyhetsbrevet. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas (artikel 13.2, led c) i GDPR).

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi utvärderar ditt användarbeteende när vi skickar nyhetsbrevet. För sådan utvärdering innehåller e-postmeddelanden som skickas så kallade pixeltaggar, det vill säga bildfiler bestående av en enda bildpunkt som är integrerade på vår webbplats. Vi kopplar i utvärderingssyfte uppgifter och pixeltaggar som nämns i avsnittet "Åtkomstdata” med din e-postadress och en individuell identifikation. Även länkar i nyhetsbrevet innehåller denna identifikation.

Med de insamlade uppgifterna skapar vi en användarprofil som gör att vi kan skräddarsy nyhetsbrevet för dina enskilda intressen. På så sätt registrerar vi när du läser våra nyhetsbrev och vilka länkar du klickar på, vilket ger oss en bild av dina personliga intressen. Dessa uppgifter hjälper oss att se hur du agerar på vår webbplats. Informationen behandlas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avregistrering behandlar vi uppgifterna anonymt i rent statistiskt syfte.

Vi strävar efter att utvärdera användningen av och optimera kommersiella e-postmeddelanden som vi skickar till dig. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR.

Du har en allmän invändningsrätt mot uppgiftsbehandling i annonseringssyfte utan att ange skäl (artikel 21.2 i GDPR). Du kan när som helst invända mot den här spårningen genom att klicka på den separata avanmälningslänken i varje nyhetsbrev eller genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna som du hittar i avsnittet "Ansvarig leverantör".

Du kan också förhindra spårning genom att som standard inaktivera visning av bilder i ditt e-postprogram. I det här fallet visas nyhetsbrevet inte i sin helhet och du kanske inte kan använda alla funktioner. Om du visar bilderna manuellt utförs den ovannämnda spårningen.

E-postmarknadsföringstjänsten MailChimp

Vi använder e-postmarknadsföringstjänsten ”MailChimp” från leverantören Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA, Webb: https://mailchimp.com/ – hädanefter: ”MailChimp”).

Om du har anmält dig till nyhetsbrevet lagras uppgifterna som lämnas under registreringen och behandlas på MailChimp-servrar i USA. MailChimp behandlar den här informationen för att kunna skicka och utvärdera nyhetsbrevet på uppdrag av oss. MailChimp-nyhetsbrevet innehåller så kallade "pixeltaggar", det vill säga filer i bildpunktsformat som hämtas från MailChimp-servern när nyhetsbrevet öppnas. Under anropet samlas teknisk information in, till exempel vilken webbläsare som används, tidpunkten då sidan hämtas samt IP-adressen. Den här informationen behandlas för utvärdering och teknisk förbättring av tjänsterna. Dessutom undersökts huruvida nyhetsbrev öppnas, när de öppnas och vilka länkar som läsaren klickar på. Den här informationen kan teoretiskt kopplas till enskilda mottagare av nyhetsbrevet. Varken vi eller MailChimp avser dock att observera enskilda mottagare. Utvärderingen av ovanstående uppgifter avser snarare att ge information om mottagarens läsvanor så att vi kan anpassa och distribuera vårt nyhetsinnehåll i enlighet därmed. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på MailChimp och har ingen kontroll över den.

Du har en allmän invändningsrätt mot uppgiftsbehandling i annonseringssyfte utan att ange skäl (artikel 21.2 i GDPR). Du kan när som helst invända mot vidare behandling genom att klicka på länken för avregistrering i slutet av nyhetsbrevet.

Det avslutar behandlingen för sändning av nyhetsbrevet och för statistisk analys. Du kan inte invända separat mot utskick via MailChimp eller statistiska utvärderingar.

Du kan också göra en invändning på http://www.aboutads.info/choices/ och http://www.youronlinechoices.com/ (för Europeiska unionen).

Dessutom kan MailChimp enligt egen uppgift använda uppgifter som överförs för att optimera och förbättra dess egna tjänster, till exempel teknisk optimering av sändningen och presentationen av nyhetsbrevet. MailChimp anger att uppgifterna inte behandlas i syfte att kunna kontakta dig med egen annonsering eller för att vidarebefordra uppgifter till tredje part.

Som mottagare av nyhetsbrevet kan du komma att omdirigeras till MailChimps webbplats , till exempel om du i händelse av eventuella visningsproblem i e-postprogrammet följer länken i nyhetsbrevet för att hämta det online. Vi vill göra dig uppmärksam på att MailChimps webbplats i så fall kan använda ytterligare analystjänster och cookies genom vilka dina personuppgifter kan behandlas på uppdrag av MailChimp. Vi har ingen kontroll över sådan behandling.

MailChimp är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet om uppgiftsskydd mellan USA och EU, och förpliktigar sig därmed att följa Europeiska unionens riktlinjer om uppgiftsskydd. Om du vill veta mer om MailChimp kan du besöka: https://mailchimp.com/legal/privacy/ .

Ansökningsförfarande

Vi är glada att du är intresserad av oss och ansöker eller har ansökt om en plats i vårt företag. I det följande vill vi ge dig information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med ansökan. Vi behandlar de uppgifter som behövs för ansökningsförfarandet online (namn, e-postadress och plats), samt uppgifter som skickas till oss i samband med din ansökan, för att avgöra din lämplighet för tjänsten (eller andra lediga platser i vårt företag) och administrera ansökan.

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter i samband med ansökningsförfarande är paragraf 26 i den tyska federala uppgiftsskyddslagstiftningen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) enligt den gällande lydelsen från och med 2018-05-25. I enlighet därmed är behandling av uppgifter som krävs i samband med beslut att upprätta ett anställningsförhållande tillåten. Om uppgifterna av rättsliga orsaker krävs efter avslutad ansökan kan behandling av uppgifter förekomma enligt villkoren i artikel 6 i GDPR, i synnerhet med hänsyn till utövande av berättigade intressen enligt artikel 6.1, led f) i GDPR. Vårt intresse avser i så fall att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Uppgifter om sökande raderas efter 6 månader om den sökande inte ges anställning. Om du samtycker till vidare lagring av dina personuppgifter överför vi uppgifterna till vår sökandepool. Uppgifter som lagras där raderas efter två år. Om du får tjänsten i samband med ansökan överförs uppgifter från vår databas för sökande till vårt personalinformationssystem.

Vi använder en specialiserad programleverantör i samband med ansökningsförfarandet. Den här parten fungerar som vår tjänsteleverantör och kan få kännedom om dina personuppgifter i samband med underhåll och service av systemen. Vi har ingått ett så kallat uppdragsbehandlingsavtal med denna leverantör, vilket säkerställer att behandlingen av uppgifterna sker på ett korrekt sätt.

Personalavdelningen ser dina ansökningsuppgifter när ansökan tas emot. Lämpliga ansökningar skickas därefter internt till de respektive avdelningscheferna för de lediga tjänsterna. Vi bestämmer sedan hur vi ska gå vidare. De enda personer på företaget som har tillgång till dina personuppgifter är i princip personer som behöver sådan åtkomst för att kunna hantera våra ansökningar på ett korrekt sätt.

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du har i synnerhet rätt att invända om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket vi framhåller i den föregående beskrivningen av funktionerna. Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Betaltjänstleverantör (PSP)

Adyen

Du har möjlighet att använda betaltjänsten Adyen (Adyen B.V., Simon Carmiggelstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nederländerna, hädanefter ”Adyen”) som betalningssätt. Dina personuppgifter kommer att överföras till Adyen, och Adyen har då möjlighet att genomföra en identitets- och kreditkontroll baserat på uppgifterna som du tillhandahåller (namn, adress, bankkontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Närmare upplysningar finns i informationen som visas i samband med vårt bokningsförfarande. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter i betalningssyfte är artikel 6.1, led b) i GDPR.

Som en del av en identitets- och kreditkontroll utifrån dina personuppgifter har Adyen och vi ett berättigat intresse för överföring av berörda användares personuppgifter. Adyen och vi behöver dem för att erhålla identitets- och kreditkontrollsinformation från kreditupplysningstjänster (artikel 6.1, led f) i GDPR). Vi tar bort uppgifter som erhålls i det här sammanhanget när lagringen inte längre är nödvändig, eller så begränsar vi behandlingen i enlighet med lagligt bindande lagringskrav.

Mer information om principer för uppgiftsskydd för Adyen-tjänsterna finns på: https://www.adyen.com/de_DE/richtlinien-und-haftungsausschluss/privacy-policy

Datatrans PCI Proxy

Betaltjänstleverantören Datatrans (Datatrans AG, Kreuzbühlstrasse 26, CH-8008 Zürich, hädanefter ”Datatrans”) är också tillgänglig som betalningssätt. Dina personuppgifter överförs i så fall till Datatrans, och Datatrans har då möjlighet att genomföra en identitets- och kreditkontroll baserat på uppgifterna du tillhandahåller (namn, adress, bankkontonummer, bankkod, eventuellt kreditkortsnummer, fakturabelopp, valuta och transaktionsnummer). Närmare upplysningar finns i informationen som visas i samband med vårt bokningsförfarande. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter i betalningssyfte är artikel 6.1, led b) i GDPR.

De uppgifter som du lämnar ersätts automatiskt med så kallade referensnummer ("tokens") vilket innebär att varken vi eller destinationen som du har bokat får tillgång till dina betalningsuppgifter, vilket säkerställer en hög grad av säkerhet under betalningsprocessen. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Datatrans.

Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Datatrans förbehåller sig dock rätten att behandla och överföra kundinformation när det krävs för genomförande av avtalsenlig betalning eller om det sker på anmodan av myndigheter eller domstolar. Du kan kontakta Datatrans via https://www.datatrans.ch/de/kontakt

Mer information om principer för uppgiftsskydd för Datatrans-tjänsterna finns på: https://www.datatrans.ch/de/data-privacy .

Hosting

Vi använder externa webbhotell som tillhandahåller följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, databehandlingskapacitet, lagringsresurser, databastjänster, säkerhet och tekniskt underhåll. Alla uppgifter som behövs för drift och användning av vår webbplats kommer då att behandlas.

Vi använder externa webbhotell för driften av dessa webbplatser. Med hjälp av externa webbhotell strävar vi efter att kunna tillhandahålla våra webbplatser på ett effektivt och säkert sätt. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR.

Insamlingen av uppgifter för tillhandahållandet och användning av webbplatsen och behandling av uppgifter via externa webbhotell är avgörande för webbplatsens funktion. Du kan invända mot den här behandlingen. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Integration av innehåll från tredje part

På webbplatsen finns integrerat innehåll från tredje part, exempelvis videor, kartor, RSS-flöden eller grafik från andra webbplatser. Sådana integreringar förutsätter alltid att leverantörerna av innehållet i fråga ("tredje part") har information om användarnas IP-adresser. Utan IP-adressen kan inte den tredje parten skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för visning av sådant innehåll.

Vi strävar efter att endast använda innehåll från tredjepartsleverantörer som använder IP-adressen uteslutande för att kunna leverera innehållet. Vi har dock ingen kontroll över om tredjepartsleverantörerna använder IP-adresserna exempelvis för statistiska ändamål. I de fall vi har kännedom nämns det nedan.

Vissa tredje parter behandlar eventuellt personuppgifter utanför Europeiska unionen.

Du kan invända genom att installera en JavaScript-blockerare som till exempel webbläsartillägget ”NoScript” ( www.noscript.net) eller inaktivera JavaScript i webbläsaren. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Det kan dock leda till funktionsbegränsningar på webbplatsen.

Google-webbtypsnitt

Vi använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig återgivning av teckensnitt. När du anropar en sida läser webbläsaren in webbtypsnitt i webbläsarens cache så att text och teckensnitt visas korrekt.

Det kräver att webbläsaren som du använder är ansluten till Googles servrar. Därigenom får Google information om att vår webbplats har anropats via din IP-adress. Vi använder Googles webbtypsnitt för att kunna visa webbplatsen på ett enhetligt och attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1, led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Google och har ingen kontroll över den.

Du kan invända mot behandlingen genom att ändra webbläsarinställningarna så att webbläsaren inte stöder webbtypsnitt. Datorn kommer då att använda standardtecken. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Om du har en motiverad invändning kommer vi att undersöka situationen och avbryter eller anpassar uppgiftsbehandlingen, eller anger avgörande och berättigade skäl av vilka vi fortsätter behandlingen.

Mer information om Google-webbtypsnitt finns på https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Den här webbplatsen använder även Googles tjänst "Google Maps” för att visa kartor eller delar av kartor så att du enkelt kan använda kartfunktionen på webbplatsen.

När du besöker webbplatsen får Google information om att du har öppnat motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs uppgifterna som nämns i avsnittet ”Åtkomstuppgifter” till Google . Detta görs oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google associeras dina personuppgifter direkt med ditt konto. Om du inte vill bli förknippad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen.

Google lagrar dina personuppgifter som användarprofiler och behandlar dem för annonser, marknadsundersökningar eller anpassning av webbplatsdesign. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att kunna tillhandahålla anpassade annonser och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på webbplatsen.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Processen syftar till att göra vår webbplats mer användarvänlig och erbjuda dig ytterligare service. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Google och har ingen kontroll över den.

Se leverantörens integritetspolicy för mer information om syftet med och omfattningen av plugin-leverantörens behandling av uppgifter. Där hittar du också mer information om dina rättigheter och hur du kan skydda din integritet med inställningar: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google behandlar dina personuppgifter även i USA och har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Mer information om användningsvillkor för Google Maps finns på https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

Du har rätt att invända mot behandlingen, men du måste kontakta Google för att utöva denna rättighet. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Genom att ändra webbläsarinställningarna kan du inaktivera eller begränsa överföringen av cookies. Cookies som redan har sparats kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade för vår webbplats är det möjligt att inte alla funktioner på webbplatsen fungerar till fullo.

Tjänster för statistik-, analys- och marknadsföringsändamål

Vi använder tjänster från tredje part för statistik-, analys- och marknadsföringsändamål. På så sätt kan vi optimera webbplatsen och göra den mer användarvänlig för dig. Tredje parter använder cookies för att hantera sina tjänster (se det föregående avsnittet ”Cookies”). Personuppgifter behandlas inte, såvida inget annat anges nedan.

En del av tredjepartsleverantörerna ger möjlighet att direkt avböja användning av tjänsten i fråga, till exempel genom placering av en cookie för avböjande.

Om du aktiverar en motsvarande cookie för avböjande kommer den externa leverantören inte längre att behandla uppgifter om ditt användarbeteende. En selektiv invändning mot ett visst urval av externa tjänster är också möjlig. Om du byter webbläsare, börjar använda en annan enhet eller raderar alla cookies måste du ställa in cookien för avböjande igen.

Dessutom kan du också direkt invända mot användning av cookies på avböjandeplattformen för Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) via http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/praeferenzmanager.html eller via inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/ . Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Ytterligare information om användarbaserad annonsering och alternativ för avböjande finns via följande länk: http://www.youronlinechoices.com/de/ .

I det följande informerar vi dig om de tjänster som för närvarande används av externa leverantörer på vår webbplats, syftet och omfattningen av respektive behandling i enskilda fall, samt vilka möjligheter du har att invända mot sådan behandling.

Google Analytics

För att skräddarsy vår webbplats för dina intressen använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder så kallade "cookies" (se det föregående avsnittet "Cookies") som lagras på din dator och möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Informationen om hur du använder den här webbplatsen överförs till en Google-server i USA och behandlas där.

Om IP-anonymisering aktiveras på den här webbplatsen kommer Google att förkorta din IP-adress i förväg inom Europeiska unionens medlemsstater eller andra stater som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google använder den här information på uppdrag av oss för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att kunna tillhandahålla andra tjänster relaterade till webb- och internetanvändning.

IP-adressen från din webbläsare som tillhandahålls av Google Analytics kombineras inte med andra Google-uppgifter.

Den här webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp()”. Det innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form så att de inte innehåller personliga referenser. Om det finns en personlig referens i de uppgifter som har samlats in från dig kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

Vi använder Google Analytics för att kunna analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Med hjälp av statistiken kan vi förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare. För de undantagsfall då personuppgifter överförs till USA har Google undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework . Den rättsliga grunden för behandlingen med Google Analytics är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Analyscookies tas bort efter senast fjorton månader.

Du har rätt att göra invändningar. Du kan förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning av webbläsarens programvara. Observera dock att detta eventuellt medför att du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Du kan också förhindra att Google samlar in personuppgifter som genereras av cookien och genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress), samt Googles behandling av dessa uppgifter, genom att hämta och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Du hittar mer information om Google som tredje part på:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html , http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html , http://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Matomo (tidigare Piwik)

Vi använder webbanalystjänsten Matomo , en statistikprogramvara med öppen källkod som gör det möjligt att utvärdera besökarnas användning av webbplatsen och regelbundet förbättra webbplatsen. Med hjälp av statistiken kan vi förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare.

Den rättsliga grunden för användningen av Matomo är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Matomo använder så kallade cookies (se det föregående avsnittet ”Cookies”). Informationen behandlas exklusivt på servrar inom Europeiska unionen. Den här webbplatsen använder Matomo med tillägget ”AnonymizeIP”. Det innebär att IP-adresser behandlas i förkortad form så att de inte innehåller direkta personliga referenser. IP-adressen från din webbläsare som överförs av Matomo kombineras inte med andra personuppgifter som vi har samlat in. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Matomo och har ingen kontroll över den.

Information från tredje part om uppgiftsskydd finns på https://matomo.org/privacy-policy/ .

Du har rätt att invända mot behandlingen. Du kan förhindra utvärderingen med hjälp av Matomo genom att radera befintliga cookies och avaktivera lagring av cookies i din webbläsare. I så fall kan du eventuellt inte använda webbplatsen i sin helhet. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Om du vill förhindra ytterligare registrering av ditt användarbeteende kan du utöva din rätt att invända genom att klicka på knappen för avböjande under följande länk: https://matomo.org/privacy-policy/ .

Hotjar

Vi använder också analystjänsten Hotjar för att göra vår webbplats bättre och mer användarvänlig. Leverantör av analystjänsten är Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, +1 (855) 464-6788, david@hotjar.com)

Det här verktyget registrerar rörelser på övervakade webbplatser på så kallade värmekartor. Vi kan inte associera uppgifterna som samlas in med specifika användare. Vi kan bara endast se hur musen rörde sig, var den klickades och hur långt den bläddrade. Det hjälper oss att göra vår webbplats bättre och mer kundvänlig. Vidare registreras också enhetens skärmstorlek, typ av enhet, information om webbläsaren, landet från vilket anropet gjordes samt prioriterat språk. Om personuppgifter visas på en webbplats döljs de automatiskt av Hotjar. Sådana personuppgifter är därför inte igenkännbara för oss.

Så kallade "cookies" (se det föregående avsnittet "Cookies") lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen om ditt besök på vår webbplats som genereras av spårningskoden och cookien överförs till Hotjar-servrarna och lagras där. Spårningskoden samlar in följande information om din enhet, till exempel IP-adress, enhetstyp, webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), vilket språk som föredras för visning av vår webbplats, besökta sidor, datum och tid när webbplatsen öppnades. Hotjar förkortar din IP-adress innan vidare behandling sker. Om det finns en personlig referens i de uppgifter som har samlats in från dig kommer den omedelbart att uteslutas och personuppgifterna raderas omedelbart.

Hotjar använder den här informationen för att utvärdera din användning av vår webbplats, för att generera användningsrapporter och för andra tjänster relaterade till användning och utvärdering av webbplatsen. Hotjar använder även tjänster från tredje part som Google Analytics och Optimizely för att tillhandahålla tjänster. Dessa tredje parter kan lagra information som din webbläsare skickar under ditt besök på webbplatsen, till exempel cookies eller IP-anrop. Mer information om hur Google Analytics och Optimizely lagrar och använder uppgifter finns i deras respektive integritetspolicyer.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Cookies som Hotjar använder lagras under olika lång tid. En del lagras upp till 365 dagar, medan andra endast finns kvar under det aktuella besöket. En översikt över lagringstiden finns på: https://www.hotjar.com/legal/policies/cookie-information . Mer information om Hotjar Ltd. och Hotjar-verktyget finns på: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy .

Du kan invända mot behandling på flera olika sätt:

· Du kan aktivera do-not-track-funktionen i programvaran för din webbläsare som stöds av Hotjar. Anvisningar om hur du aktiverar do-not-track-funktionen finns på: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

· Du kan göra inställningar av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

· Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Användningsbaserade onlineannonser

Facebook Custom Audiences

Dessutom använder webbplatsen funktionen ”Website Custom Audiences” genom den så kallade ”Facebook-pixeln” från Facebook Inc. (leverantör är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, e-post: impressum-support@support.facebook.com , integritetspolicy på: https://www.facebook.com/privacy/explanation – hädanefter: ”Facebook”).

Därigenom kan användarna av webbplatsen visa intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") i samband med att de besöker det sociala nätverket Facebook eller andra webbplatser där det här verktyget också används. Vi kan därmed visa annonser som är av intresse för dig och göra så att du ser webbplatsen på ett sätt som bättre passar dina preferenser.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Facebooks server genom marknadsföringsverktygen som används. Vi har ingen kontroll över omfattningen av och vidarebehandlingen av de uppgifter som samlats in av Facebook genom användningen av det här verktyget och informerar därför dig enligt vår kännedom: Genom integrering av Facebook Custom Audiences får Facebook information om att du har åtkomst till den relevanta delen av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Facebook kan Facebook associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och andra identifikationsuppgifter.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Det här innebär ingen lagring av personuppgifter från dig. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Facebook och har ingen kontroll över den.

Inloggade användare kan inaktivera funktionen ”Facebook Custom Audiences” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ och därmed utöva sin rätt att invända. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du kan hindra funktionen ”Facebook Custom Audiences” och därmed utöva din rätt att invända:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

· Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

Mer information om Facebooks behandling av personuppgifter finns på https://www.facebook.com/about/privacy .

Facebook Analytics

Vi använder en så kallad ”pixeltagg” från Facebook Inc. i kombination med Facebook Analytics (leverantör är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, e-post: impressum-support@support.facebook.com , integritetspolicy på: https://www.facebook.com/privacy/explanation – hädanefter: ”Facebook”) för spårning av ditt användarbeteende. Informationen som erhålls genom pixeltaggcookien används enbart för statistiska ändamål och överförs anonymt till oss via Facebook. Inga upplysningar ges om användarens person. De kommer dock att vara associerade med ditt Facebook-konto via Facebook, i enlighet med dess integritetspolicy, och användas för Facebooks annonseringsändamål enligt Facebooks riktlinjer för uppgiftsanvändning, och dina personuppgifter kan också överföras till Facebooks partner. Även om du inte är registrerad hos Facebook eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress och andra identifikationsuppgifter.

Behandlingen av dina personuppgifter baseras här på artikel 6.1, led f) i GDPR. Vårt syfte med att använda Facebook Analytics är att kunna utvärdera vår webbplats bättre och förbättra vårt utbud av tjänster. Det här innebär ingen lagring av personuppgifter från dig. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Facebook och har ingen kontroll över den.

Inloggade användare kan inaktivera funktionen ”Facebook Analytics” på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_ och därmed utöva sin rätt att invända. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du kan hindra funktionen ”Facebook Analytics” och därmed utöva din rätt att invända:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

 • Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

Mer information om Facebooks riktlinjer för uppgiftsskydd finns i motsvarande integritetspolicy på https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

Google AdSense

Webbplatsen använder annonseringstjänsten Google AdSense från Google som möjliggör visning av annonser som är specialanpassade till dina intressen. Vi kan därmed visa dig annonser som är av intresse för dig och göra så att du ser webbplatsen på ett sätt som bättre passar dina preferenser. Tjänsten samlar in statistisk information om dig som behandlas av våra annonseringspartner. Dessa annonser kan kännas igen på meddelandet ”Annons" vid annonsen i fråga.

När du besöker vår webbplats får Google information om det. Det sker genom en pixeltagg från Google som placerar en cookie i din dator. Uppgifterna som överförs nämns i avsnittet ”Åtkomstuppgifter”. Vi har ingen kontroll över de insamlade uppgifterna och känner inte till i vilken omfattning uppgifterna behandlas och hur länge de lagras. Dina personuppgifter överförs till USA och behandlas där. När du är inloggad på ditt Google-konto associeras dina personuppgifter direkt med kontot. Om du inte vill bli förknippad med din Google-profil måste du logga ut. Googles avtalspartner kan komma att dela dessa uppgifter med tredje part och myndigheter. Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Google och har ingen kontroll över den.

Den här webbplatsen visar även annonser från tredje part genom Google AdSense.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du kan förhindra att Google AdSense installerar cookies på följande sätt:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

· Genom inaktivering av intresseanpassade Google-annonser via länken http://www.google.de/ads/preferences . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

· Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

 • Genom permanent inaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin . Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Du hittar mer information om behandlingens syfte och omfattning, dina rättigheter och hur du kan skydda din integritet med inställningar på: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads .

Google har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google AdWords-konvertering

Vi använder Googles Adwords-tjänster för att med hjälp av annonseringsverktyg (kallas Google AdWords) på externa webbplatser för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden. Utifrån uppgifterna från annonskampanjerna kan vi avgöra hur framgångsrika de enskilda annonseringsåtgärderna är. Vi kan därmed visa annonser som är av intresse för dig och göra så att du ser webbplatsen på ett sätt som bättre passar dina preferenser, samt få en rimlig beräkning av annonskostnaderna.

Dessa annonser levereras av Google via så kallade annonsservrar. För att göra detta använder vi annonsservercookies som gör det möjligt att mäta vissa prestationsmått, till exempel inbäddning av annonser eller användarklick. Om du öppnar vår webbplats via en Google-annons sparar Google AdWords en cookie på din dator. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och är inte avsedda att identifiera dig personligen. På den här cookien lagras normalt unikt cookie-ID, antal annonsvisningar per placering (frekvens), sista intryck (relevant för konvertering efter visning) samt information om avböjande (att användaren inte vill bli kontaktad mer).

Dessa cookies gör det möjligt för Google att känna igen din webbläsare. Om en användare besöker vissa sidor på en annonsörs webbplats och cookien som är lagrad på användarens dator ännu inte har upphört att gälla kan Google och kunden se om användaren klickade på annonsen och omdirigerades till sidan i fråga. Varje AdWords-kund tilldelas en specifik cookie. Cookies kan inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Vi behandlar inte personuppgifter i ovannämnda annonskampanjer. Vi mottar endast statistiska utvärderingar från Google. Med hjälp av dessa utvärderingar kan vi identifiera vilka annonskampanjer som har bäst effekt. Vi mottar inga ytterligare uppgifter om interaktionen med annonserna. I synnerhet kan vi inte identifiera användare utifrån sådan information.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Googles server genom marknadsföringsverktygen som används. Vi har ingen kontroll över omfattningen av och vidarebehandlingen av de uppgifter som samlats in av Google genom användningen av det här verktyget och informerar därför dig enligt vår kännedom: Genom integrering av AdWords-konvertering får Google information om att du har åtkomst till den relevanta delen av vår webbplats eller har klickat på en av våra annonser. Om du är registrerad hos en tjänst som tillhandahålls av Google kan Google associera besöket med ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in är det möjligt att leverantören får reda på och lagrar din IP-adress. Google behandlar personuppgifterna i USA och har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Google och har ingen kontroll över den.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR).

Du kan förhindra deltagande i den här spårningen på flera sätt:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

· Genom inaktivering av cookies för konverteringsspårning via inställningen av webbläsaren så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras (https://www.google.de/settings/ads). Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

· Genom inaktivering av leverantörens intresseanpassade annonser som del av självregleringskampanjen ”About Ads”, via länken http://www.aboutads.info/choices. Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

 • Genom permanent inaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

Du hittar mer information om Googles uppgiftsskydd på: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy och https://services.google.com/sitestats/de.html . Du kan också besöka Network Advertising Initiatives (NAI) webbplats på http://www.networkadvertising.org.

Google Remarketing

Utöver Adwords-konvertering använder vi också Google Remarketing från Google. Det här är ett verktyg som hjälper oss att hålla kontakten med dig. Du kan därigenom se våra annonser online även när du har lämnat vår webbplats. Detta görs med hjälp av cookies som sparas i din webbläsare och som gör att ditt användarbeteende när du besöker olika webbplatser kan registreras och utvärderas av Google. På så sätt kan Google fastställa när du senast besökte vår webbplats. Enligt Google kombineras inte uppgifter som har samlats in genom Remarketing med dina personuppgifter som behandlas av Google. Enligt Google används i synnerhet pseudonymisering vid Remarketing.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6.1, led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Google och har ingen kontroll över den.

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Din rätt att invända finns av skäl som härrör från din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, och dessutom när behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Du kan förhindra deltagande i den här spårningen på flera sätt:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

· Genom inaktivering av cookies för konverteringsspårning via inställningen av webbläsaren så att cookies från domänen www.googleadservices.com blockeras – https://www.google.de/settings/ads . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

· Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

· Genom permanent inaktivering i webbläsarna Firefox, Internet Explorer eller Google Chrome via länken http://www.google.com/settings/ads/plugin .

Intent Media

Vi använder tjänsten Intent Media (från Intent Media, Inc., Privacy Department, 315 Hudson Street, 9th Floor, New York, NY 10013, USA) på vår webbplats för att kunna visa intressebaserade erbjudanden och annonser för besökare på vår webbplats.

Intent Media samlar in personuppgifter om beteendet hos besökarna på vår webbplats, till exempel vilken typ av webbläsare som används, internetleverantör, IP-adress, datum/tid för åtkomst och antal klick. Mer information om detta finns (på engelska) på http://intentmedia.com/privacy-policy/. Den rättsliga grunden för samarbetet med Intent Media Inc. är artikel 6. 1 , led f) i GDPR. Vi har inte kännedom om lagringstiden på Intent Media och har ingen kontroll över den.

Intent Media är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet om uppgiftsskydd mellan USA och EU, och förpliktigar sig därmed att följa Europeiska unionens riktlinjer om uppgiftsskydd. Se Intent Medias integritetspolicy för mer information: https://intentmedia.com/privacy-policy/

Om du inte vill att tjänsten från Intent Media Inc. tillämpas på din webbanvändning kan du invända mot framtida behandling genom att följa hyperlänken http://intentmedia.com/opt-out/ och placera en cookie för avböjande på informationssidan för avböjande från Intent Media Inc. som öppnas.

Du kan också inaktivera användning av tredjepartscookies genom att öppna inaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på http://www.networkadvertising.org/choices/ respektive youronlinechoices.eu och följa informationen om avböjande som visas där.

Bing Ads

Vi använder konverterings- och spårningsverktyget Bing Ads från Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ”Microsoft”) på vår webbplats.

Microsoft lagrar en cookie på användarens dator för att möjliggöra analys av hur vår webbplats används. Det förutsätter att användaren har kommit till vår webbplats via en annons från Microsoft Bing Ads. På så sätt kan Microsoft och vi se att en person klickade på en annons, omdirigerades till vår webbplats och därmed kom till en fördefinierad målsida. Vi får endast information om det totala antalet användare (konverteringar) som klickade på en Bing-annons och sedan omdirigerades till målsidan. Inga IP-adresser lagras.

Din webbläsare upprättar automatiskt en direktanslutning till Microsofts server genom marknadsföringsverktygen som används. Vi har ingen kontroll över omfattningen och vidarebehandlingen av uppgifter som sker genom användningen av Bing Ads. Microsoft har undertecknat Privacy Shield för EU och USA ( https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ) och förbinder sig därmed att följa den europeiska lagstiftningen för uppgiftsskydd.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6. 1 , led f) i GDPR . Vi har inte kännedom om lagringstiden på Microsoft och har ingen kontroll över den. Du hittar mer information om Microsofts uppgiftsskydd på: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement .

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Du kan invända mot behandling på flera olika sätt:

· Du kan göra inställningar av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

 • Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

Plugin-program för sociala medier

Vår webbplats innehåller plugin-program från sociala medier. Dessa tillhandahålls av följande leverantörer:

· Facebook ( leverantör är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland, e-post: impressum-support@support.facebook.com , integritetspolicy på: https://www.facebook.com/privacy/explanation ; http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications och http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework – hädanefter: ”Facebook”).

· Instagram (leverantör är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA (integritetspolicy på: https://help.instagram.com/155833707900388 );

· Twitter (leverantör är Twitter Inc.,795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ( https://twitter.com/privacy. Twitter har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

· Github Inc., 88 Colin P Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, USA ( https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/ ). Github har undertecknat Privacy Shield för EU och USA – https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ).

Plugin-programmen på vår webbplats identifieras med ovannämnda bokstäver eller med små stiliserade symboler.

Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plugin-programmen via knappen. Endast om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plugin-leverantören information om att du har anropat motsvarande del av vår webbplats. Dessutom överförs uppgifterna som nämns i avsnittet ”Åtkomstuppgifter”.

Vad gäller Facebook och Xing anonymiseras IP-adressen direkt efter inhämtning, enligt uppgift från respektive leverantörer i Tyskland. Genom att aktivera plugin-modulen överförs personuppgifter till respektive plugin-leverantör och behandlas där (av amerikanska leverantörer i USA). Eftersom plugin-leverantören samlar in uppgifterna, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan du klickar på den nedtonade rutan i webbläsarens säkerhetsinställningar.

Vi har ingen kontroll över de insamlade uppgifterna och hur de behandlas och känner inte till i vilken omfattning och i vilket syfte uppgifterna behandlas eller hur länge de lagras. Vi har inte heller kännedom om plugin-leverantörens radering av insamlade uppgifter.

Plugin-leverantören lagrar dina personuppgifter som användarprofiler och behandlar dem för annonsering, marknadsundersökningar eller anpassning av webbplatsens design. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för visning av anpassade annonser och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på webbplatsen.

Den rättsliga grunden för den här behandlingen är artikel 6 avsn. 1 sid. 1 led. f) GDPR. Via plugin-modulerna ger vi dig möjlighet att interagera med sociala medier och andra användare så att vi kan förbättra vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare.

Du har rätt att invända mot genereringen av den här användarprofilen, men du måste kontakta respektive plugin-leverantör för att utöva denna rättighet. Du har rätt att invända av skäl som hänför sig till din speciella situation såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen är nödvändig för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk (artikel 21.1 i GDPR). Du kan också förhindra att användarprofiler skapas på olika sätt och därmed utöva din rätt att invända:

· Genom inställning av webbläsarens programvara. I synnerhet visas inga annonser från tredje part om du undertrycker tredjepartscookies.

 • Du kan som del av självregleringskampanjen ”About Ads” inaktivera leverantörens intresseanpassade annonser via länken http://www.aboutads.info/choices . Den här inställningen raderas om du tar bort dina cookies.

Överföringen av uppgifter sker oavsett om du har ett konto hos plugin-leverantören och är inloggad på kontot. Om du är inloggad hos plugin-leverantören kommer dina personuppgifter som samlats in från oss att associeras direkt med ditt befintliga konto hos plugin-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan kommer plugin-leverantören att lagra även den här informationen i ditt användarkonto och delar den med dina kontakter offentligt.

Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framför allt innan du trycker på knappen eftersom det förhindrar att plugin-leverantören associerar dig med din profil.

Din sökmotor
för semesterboenden
Produkt
Hjälp
Kontakt
Företag
Om oss
Hyr ut din stuga
Careers
Press
App
Jämföra miljontals semesteruthyrning med blixtfart
Sök hundratals bokningsplattformar
Spara upp till 55%
Boka med den ledande globala semesteruthyrning sökmotor
© 2014 — 2019 by Holidu.se
Imprint
Villkor
Sektretesspolicy